„Te is felelős vagy azért, hogy én meleg vagyok!”


-A A+

Rangos közintézmények –  a BBTE és a Kolozsvári Rádió – támogatásával homofób végkicsengésű előadást tartott csütörtök este Kolozsváron egy ortodox pópa, a kolozsvári Ortodox Teológia egyik professzora. Stelian Tofană értekezését végighallgattuk, és a fejünket fogtuk.

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnom a kolozsvári Ortodox Teológia professzora, dr. Stelian Tofană atya csütörtök esti egyszemélyes kolozsvári előadásának lényegét, a következő lenne: Te is felelős vagy azért, hogy én meleg vagyok!

A Homoszexualitás/Mit mond a Biblia? című előadásában az egyetemi oktató a témával kapcsolatban kollektív felelősségről és büntetésről beszélt, arról, hogy egyetlen személy bűne az egész társadalmat, közösséget sújtja, ezért a közösség minden tagjának kötelessége „jó” útra téríteni a bűnöst. Hogy a kollektív felelősségre vonás még egyértelműbb legyen, a professzor azt is kihangsúlyozta, ha a családban valaki meleg, ez azt jelenti, valahol súlyos bűn lappang. Lehet, nem a szülők követték el a bűnt, hanem a nagyszülők, vagy azok felmenői, de valaki, valakik vétkeztek.

Hátborzongató belegondolni, hogy a fentiek milyen gondolatokat, hatást szülhettek a több száz érdeklődőt vonzó hallgatóságban. Az előadás helyszíne, a Diákművelődési Ház nagyterme csütörtök este zsúfolásig telt, többeknek nem jutott ülőhely. Az alábbiakban minél részletesebben megpróbálom visszaadni az elhangzottakat. Mivel az előadás alatt csupán egyetlen nézőpontból, dr. Stelian Tofană atya nézőpontjából ismerhettük meg a homoszexualitás kérdését, kötelességemnek érzem reflektálni helyenként a leírtakra.

A BBTE nevét adta az előadáshoz

Imádság után a professzor mondandóját azzal kezdte, hogy elöljáróban tisztázni szeretne pár dolgot az előadással és annak céljával kapcsolatban. Azért érzi ennek szükségét, mert már az esemény előtt rengeteg visszajelzést, bírálatot kapott. Meg nem erősített információk szerint többek között a Babes-Bolyai Tudományegyetem néhány tanára blogfelületen tiltakozott a téma tálalása miatt. 

Stelian Tofană többször hangsúlyozta, az előadás alatt nem a román ortodox egyház, a Babes-Bolyai Tudományegyetem és nem is a kolozsvári Ortodox Teológia nevében beszél, hanem csupán a Biblia szavait közvetíti. Hangoztatta ezt annak ellenére, hogy az eseményt beharangozó plakátokon jól látható helyen díszeleg a BBTE, a teológia, a regionális érsekség emblémája, a partnerek között pedig a Kolozsvári Rádió, mint közszolgálati médium is szerepel.

Hogy kinek a nevében is beszélt Stelian Tofană, rejtély. Többször is kifejtette, hogy ő nem a tanár, nem az atya szól belőle, hanem csupán a Biblia, így Isten tanításait közvetíti. Közvetíti és nem magyarázza, értelmezi, mondta. Bárcsak így történt volna. Előadásának felépítése, a csúsztatások, a tudományosság látszata és a közönség kérdéseire adott válaszai nem ezt mutatták. Mindemellett elfogultság lenne részemről, ha nem említeném meg azokat a gondolatait, amelyek mindenképp pozitívak.

Mindent a család nevében

Stelian Tofană elismerte, hogy a homoszexualitás létező jelenség, így beszélni kell róla, szembe kell nézni vele. Azt sem hagyta szó nélkül, hogy az egyház körében is vannak melegek, csak éppen nem tudni, kik azok. Az este folyamán többször hangsúlyozta, hogy a homoszexuálisokat nem szabad a társadalom perifériájára taszítani, hogy párbeszédet kell folytatni velük, meg kell hallgatni őket, és türelemmel kell viseltetni irántuk. "Mert tehetséges, intelligens emberekről van szó, akik fontos funkciót, szerepet töltenek be a társadalomban", magyarázta. Azt is elmondta, egyetlen családnak sem szabad utcára dobnia meleg gyermekét, hanem segítséget kell kérni a gyóntatótól, orvostól, pszichológustól.

Ha az egyetemi tanár csupán ezeknél a szavaknál marad, elismeréssel adózom neki. Csakhogy előadásában lerombolta minden pozitív üzenetét. Hiába szajkózta, hogy mondandója messze áll attól, hogy megsértsen, megbántson olyan embereket, akik másképp gondolkodnak és más a szexuális orientációjuk, hogy nem akar gyűlöletet, erőszakot és intoleranciát szítani. Hogy mennyire tart tiszteletben másokat, a következő mondata tükrözi csak igazán: „Mindenkinek megvan a szabadsága ahhoz, hogy higgyen vagy ne higgyen, hogy elfogadja vagy elutasítsa a Bibliát. De senki se gondolja azt, hogy ennek felelőssége alól megszabadulhat”.

Stelian Tofană meg is magyarázta, miért kell párbeszédet folytatni a melegekkel, miért kell jó útra téríteni őket. „A mai társadalomnak reformra van szüksége, és ezt közösen véghez is tudjuk vinni. Egy olyan társadalom fele közelítünk, amelyből hiányzik a család. A családot alapjaiban támadják, a mai társadalomnak már nincs szüksége a keresztény családra. Nincs szüksége anyára, apára. Robot anyára, robot apára van szüksége, amely ha elromlik, kidobjuk. Az egyszer használatos anyák, apák a mai társadalom legnagyobb aberrációja. Szerető, gyermeküket megölelő anyákra és apákra van szükségünk, ezt az értéket kell visszaemelnünk”, ecsetelte.

Az első emberpár, az első család

Az atya röviden vázolta, hogy építette fel előadását. Elsőként az első emberpárról, az első családról és annak rendeltetéséről ejtett szót. Majd rátért arra, mit mond a Biblia a homoszexualitásról. Aztán a következtetések majd a megoldás következett.

A tudományosság látszatát keltve Stelian Tofană elmondta, az általa kiemelt Bibliai idézetekben (Ószövetségben) bizonyos kifejezéseket eredeti formában közöl. Azt vártam, hogy héberül. A professzor viszont a héber ógörög fordítását tüntette fel eredetiként. De nem minden kényes kifejezés, szó esetében tálalta az ógörög megfelelőt, csak az azoknál, amely a céljának megfelelt, a homoszexuális tett olyan minősítését, mint a téboly, gonoszság, szégyen, már nem láthattuk eredetiben. 

Az első emberpárt és küldetését Mózes első könyve első fejezetének 26-27. és 28., második fejezetének 22-23. bekezdéseivel prezentálta. Megtudhattuk, hogy a férfi és a nő kifejezések valójában a hímnemű és a nőnemű létezőkre utalnak, és egyesülésük több mint fizikai közösülés: két különböző nemű létező összeolvadását jelenti. A házasság innen nézve közel sem két fél közötti szerződés, hanem a nő és a férfi lényének összeolvadása.

Az első család rendeltetését az atya Mózes első könyve első fejezetének 28. paragrafusával magyarázta. A család célja a hímnemű és a nőnemű létezők sokasodása, szaporodása. A sokasodáshoz két különböző nemű létezőre van tehát szükség, másképp az összeolvadás és az abból születő élet "nem teljes".

Voltaire, Rousseau, mit tettetek?

Ezt követően röviden kitért arra, mit tett a felvilágosodás és a francia forradalom. A válasz: teret engedett az aberrációknak. Pár szót hallhattunk Voltaire-től és Rousseau-tól a szexuális szabadságról, és arról, hogy újra kell gondolni Nietzsche tanait. Nietzsche (Isten halott) több mint ötszáz művének eredetisége megkérdőjeleződött, szakemberek állítása szerint húga belematatott a mester műveibe, elevenítette fel Stelian Tofană. Freudnak és Charles Darwinnak a Nézzétek, mit tesznek ezek az emberek a családdal megjegyzés jutott. 

Az Emberi Jogok Európai Bizottsága is megkapta a magáét: a nemi identitás megválasztásához, az abortuszhoz, a mesterséges megtermékenyítéshez, az eutanáziához való jog nem maradt sértetlenül. „A bizottság szerint az embernek megvan a szabadsága, hogy eldöntse, mikor akar véget vetni életének. Ez az a társadalom, ahol élnünk kell. Íme, honnan indultunk és hová jutottunk ma”, utalt az atya az első emberpár rendeltetésére.

A rövid intermezzo után az előadó végre rátért arra, mit mond a Biblia a homoszexualitásról. A Szentírás több helyen is beszél róla, nem sokat, de elegendőt ahhoz, hogy tudjuk, miről van szó, magyarázta Stelian Tofană. Mózes első könyve 19. fejezetének, 1-13. verséből feleleveníthettük Szodoma történetét. Gondolom, a történet mindenki számára ismert. Idézek pár sort az interneten magyarul hozzáférhető Bibliából, azzal a megjegyzéssel, hogy a kivetítőn bemutatott román szöveg nem egyezik teljes mértékben az alábbiakkal. A román fordításban a homoszexuális tett őrültségként is megjelenik, nemcsak alávalóként. 

Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. Lót pedig: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Imé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót.

A professzor elmagyarázta, ebben a kontextusban a megismerni azt jelenti: szexuális kapcsolatot létesíteni.

Bírák könyve 19. fejezet, 22-25:

És kiment hozzájuk az a férfiú, a háznak ura és monda nékik: Ne, atyámfiai, ne cselekedjetek ilyen gonoszt, minekutána az a férfiú az én házamhoz jött, ne tegyétek vele azt az alávaló dolgot. Ímé itt van hajadon leányom és az õ ágyasa, ezeket hozom ki néktek, és ezeket nyomorgassátok, és tegyétek velök azt, a mit csak tetszik, csak e férfiúval ne cselekedjétek azt az alávaló dolgot.

A két szöveget azért idéztem be, mert a közönség részéről is felvetődött a kérdés: mivel, hogyan magyarázható, hogy fiatal, ártatlan lányokat, nőket áldoztak fel csak azért, hogy megvédjenek bűnös férfiakat? A kolozsvári Ortodox Teológia professzora az előadás végén válaszolt is a kérdésre. Elmondta, csak annyit tud ezzel kapcsolatban mondani, hogy talán ezzel a gesztussal akartak sajnálatot kiváltani az érintettekből, és így akarták elérni, hogy a férfiak lemondjanak a homoszexuális közösülésről. Aztán hosszas fejtegetésbe kezdett, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Tényleg elég nehéz lett volna a népes közönségnek elmagyarázni, hogy a nőket abban az időben nem éppen kezelték egyenrangú félként, és ez a tanításokban is híven visszaköszön.

Stelian Tofană felolvasta a Biblia azon részeit is, amely halállal sújtja a homoszexuálisokat. Hadd ne jelöljem meg a pontos szöveghelyeket. 

A homoszexualitást gyógyítani kell?

Összegzésként a professzor leszögezte, a homoszexualitás már Krisztus előtt is létezett, már akkor is bűn volt, utálatosság és szégyen. "Nem én mondom, nem egy ember, nem egy professzor, nem egy orvos, nem egy pap. Ezek a szavak a Biblia szavai. És Isten ezt a bűnt - és figyelem - kollektíve bünteti. Nem csak az érintett személyt", magyarázta. Ezért a bűnért tehát az egész társadalom felelős, a büntetést mindenki megkapja. "Nem mondhatjuk azt, hogy csak egyesek problémája. Nem, mindannyiunk problémája. Ezért feladatunk, kötelességünk közbelépni", tette hozzá. "A homoszexualitás morális kudarc. Az ember küldetésének kudarca, hogy leszármazottakkal beteljesítse önmagát", tette fel az i-re a pontot az atya.

A közönség kérdéseire válaszolva Stelian Tofană egyre jobban megmutatta igazi arcát. Elszólásai magukért beszéltek. Amikor arról szólt, hogyan találkozott Lucian Dunăreanuval (a Be an Angel LMBT-szervezet elnöke, a kolozsvári meleg filmfesztivál főszervezője, nyíltan vállalja homoszexualitását), úgy fogalmazott, hogy Lucian Dunăreanu civilizáltan beszélt egy televíziós műsor alatt a műsorvezetővel.

Arra a kérdésre, hogy betegség-e a homoszexualitás, a Rio de Janeiro-i 1996-os pszichiátriai kongresszuson elhangzottakból csak azokat a részeket emelte ki, amelyek a nemi identitás (nem összekeverendő a szexuális orientációval) biológiai okait ecsetelték. Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a Biblia miért nem beszél a nők homoszexualitásáról, pontosabban kiszúrta a hallgatóság szemét/fülét azzal, hogy igen, létezik nők között is ilyesmi.

Azt is megtudhattuk, hogy az állatoknál megfigyelt homoszexualitás azért van, mert az emberi rosszaság és bűn rájuk is kihat. Végezetül pedig elmondta, az egyház, aztán pontosított, a román ortodox egyház soha nem fogja elfogadni a melegek házasságát, mert a család célja az emberi faj fenntartása. "A melegek nem alkotnak családot, és az általuk örökbefogadott gyermek áldozat lehet, hiszen két férfiban nehezen találja meg az anyát", jegyezte meg.

És a közönség az előadás végén hosszas tapssal jutalmazta a Stelian Tofană közvetítette isteni szavakat és tanításokat. A közönség soraiban pedig néhány meleg pár megfogta egymás kezét, és így vonult ki a teremből.

A rádióval minimálisan egyeztettek

Sajnos többszöri egyeztetés után sem sikerült elérni Soós Annát, a BBTE rektorhelyettesét, hogy megtudjuk, mi az egyetem hivatalos álláspontja ezzel kapcsolatban. Az egyetem szóvivője, Paul Alexandru Fărcaș szintén nem vette fel hívásunkra a telefont. 

Megkeresésünkre a Kolozsvári Rádió főszerkesztő-helyettese, Rostás-Péter István elmondta, az előadás előtt szóbeli egyeztetés történt az esemény szervezői és a rádió között, ami arról szólt, hogy minimális módon, tehát egy hír erejéig tudósítsanak az eseményről.

"A címből nem derült ki egyértelműen, hogy ez éles homofóbiát közvetítő esemény. Ezután nyilván sokkal körültekintőbben fogjuk ezeket kezelni. Egyébként a rádió viszonyulása ebben a témában nyitottnak tekinthető, hiszen a meleg filmfesztiválról is készítettünk beszámolókat, és általában ezeket a kérdéseket bizonyos fokú nyitottsággal kezeljük. Sőt: amikor a szerkesztőségünk egyik tagja nyíltan és sértőn homofób üzeneteket küldött szét saját Facebook-oldaláról, a vezetőség részéről azonnal érkezett egy egyértelműen elhatárolódó állásfoglalás" – magyarázta a főszerkesztő-helyettes.
Kapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X